Per-Ingvar Johnsson

Bio

Per-Ingvar Einar Johnsson, född 31 mars 1944 i Nymö församling i Kristianstads län, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2010–2018, invald för Skåne läns norra och östra valkrets.I riksdagen var han kvittningsperson för Centerpartiet 2014–2018, ledamot i konstitutionsutskottet 2010–2018 och ledamot i Riksrevisionens parlamentariska råd 2014–2018. Han var även suppleant i skatteutskottet och Valprövningsnämnden.Johnsson är tidigare landstingspolitiker i Kristianstads läns landsting samt före detta regionråd i Region Skåne.
Artikeln innehåller material från wikipedia Per-Ingvar Johnsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4154 (78.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
727 (13.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
306 (5.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
113 (2.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per-Ingvar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per-Ingvar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantValprövningsnämnden2015-02-182019-03-13
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2014-10-142018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
KvittningspersonCenterpartiet2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2012-05-032014-09-29
SuppleantSkatteutskottet2010-10-192012-05-02
LedamotKonstitutionsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar 2017/18:134 58 2018-06-18
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 2017/18:134 64 2018-06-18
Journalistik i hela landet 2017/18:132 154 2018-06-14
Allmänna helgdagar m.m. 2017/18:122 84 2018-05-30
Ändrade mediegrundlagar 2017/18:122 73 2018-05-30
Svar på interpellation 2017/18:545 om möjligheterna att få utlandsvård 2017/18:119 51, 53, 55 2018-05-25
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 2017/18:116 35 2018-05-22
Vissa villkor för statsråd och statssekreterare 2017/18:116 45 2018-05-22
Fri- och rättigheter, m.m. 2017/18:107 108 2018-05-02
Ny dataskyddslag 2017/18:100 9 2018-04-18
Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor 2017/18:95 76 2018-04-11
Massmediefrågor 2017/18:68 45 2018-02-07
Trossamfund och begravningsfrågor 2017/18:68 38 2018-02-07
Valfrågor 2017/18:68 31, 104 2018-02-07
Ökad insyn i partiers finansiering 2017/18:68 20 2018-02-07
En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige 2017/18:44 164 2017-12-06
Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten 2017/18:31 5 2017-11-15
Några frågor om offentlighet och sekretess 2017/18:31 15, 17, 19 2017-11-15
En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag 2017/18:8 7 2017-09-21
Ny kommunallag och Kommunala och regionala frågor 2016/17:128 53 2017-06-19
Förebyggande av våldsbejakande extremism och Granskning av meddelande om EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 2016/17:120 21 2017-06-07
Allmänna helgdagar (förnyad behandling) 2016/17:104 82 2017-05-03
Offentlighet, sekretess och integritet 2016/17:104 65, 40, 77 2017-05-03
Allmänna helgdagar 2016/17:88 93 2017-03-29
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 2016/17:69 15 2017-02-16
Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel 2016/17:60 8 2017-01-25
(forts. från § 8) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (forts. KU10) 2016/17:56 150 2017-01-18
Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. 2016/17:29 23 2016-11-16
Översyn av Riksrevisionen 2016/17:29 5 2016-11-16
En ny lag om personnamn 2016/17:25 4 2016-11-09
Granskningsbetänkande 2015/16:118 5, 6, 8, 10, 31, 14, 37, 27, 47, 34, 224, 44, 232, 52, 238, 5, 254, 13, 261, 265, 22, 32, 43 2016-06-13
Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning 2015/16:118 58, 60, 62 2016-06-13
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser 2015/16:116 9 2016-06-09
Vissa begravningsfrågor 2015/16:107 35 2016-05-18
(forts. från § 16) Frågor om rösträtt, valsystem m.m. och Vallagsfrågor (forts. KU13 och KU14) 2015/16:95 137 2016-04-20
Författningsfrågor 2015/16:95 150, 14 2016-04-20
(forts. från § 6) Fri- och rättigheter (forts. KU15) 2015/16:88 117 2016-04-07
Trossamfund 2015/16:85 145 2016-03-23
Riksrevisionens rapport om digitalradio 2015/16:62 40 2016-02-03
Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till ändringar i EU:s valrättsakt 2015/16:62 23 2016-02-03
Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism 2015/16:62 29 2016-02-03
Svar på interpellation 2014/15:571 om möjligheterna till undantag från reglerna om krav på kassaregister 2014/15:110 83, 86 2015-06-05
Svar på interpellationerna 2014/15:605 och 619 om den småskaliga vattenkraften 2014/15:110 4 2015-06-05
Statens stöd till dagspressen 2014/15:100 9 2015-05-20
Frågestund 2014/15:79 82, 84, 21, 23 2015-03-26
Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val (vilande grundlagsbeslut, m.m.) 2014/15:27 34 2014-11-26
(forts. från 9 §) En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (forts. MJU27) snabbprotokoll 174 2014-06-18
En politik för en levande demokrati snabbprotokoll 53 2014-06-12
Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon (avsnitt 3.1) snabbprotokoll 12 2014-06-10
Privata utförare av kommunal verksamhet snabbprotokoll 81 2014-05-28
Etermediefrågor snabbprotokoll 99 2014-05-05
Offentlig förvaltning snabbprotokoll 96, 153, 155, 159, 157, 161, 25, 125 2014-05-05
Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet snabbprotokoll 114 2014-05-05
Fri- och rättigheter snabbprotokoll 8 2014-04-10
Minoritetsfrågor snabbprotokoll 7, 69, 99, 53 2014-03-27
Den svenska livsmedelsexporten snabbprotokoll 68, 66 2014-03-06
Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering snabbprotokoll 11 2014-03-05
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län snabbprotokoll 95 2014-02-27
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 47, 57, 143, 48, 46, 50, 4, 108 2014-01-22
Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (bet. 2013/14:FiU16) snabbprotokoll 3, 19, 21 2013-12-11
Sekretess i det internationella samarbetet snabbprotokoll 121 2013-11-20
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. snabbprotokoll 13 2013-11-14
Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur snabbprotokoll 39, 35, 37 2013-10-23
En bonus-malus-modell för fordonsbeskattning snabbprotokoll 36, 34 2013-10-03
Fråga om nuvarande landsbygdsministerns styrning av Skogsstyrelsen (avsnitt 4.3) snabbprotokoll 72 2013-06-18
Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien (avsnitt 5.2) snabbprotokoll 116 2013-06-18
Näringsdepartementets hantering av begäran om att ta del av allmänna handlingar m.m. (Avsnitt 4.2) snabbprotokoll 52, 50, 39 2013-06-18
Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien (avsnitt 5.1) snabbprotokoll 80 2013-06-18
Riksdagens arbetsformer m.m. snabbprotokoll 178, 182, 180 2013-04-24
Kommunala och regionala frågor snabbprotokoll 165, 79, 88 2013-04-17
Vallagsfrågor m.m. snabbprotokoll 35 2013-04-10
Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen snabbprotokoll 115 2013-01-16
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning snabbprotokoll 64 2012-12-05
Ändringar i radio- och tv-lagen snabbprotokoll 33, 35, 37 2012-11-14
Dåvarande forskningsministerns hantering av en överläkare (avsnitt 4.5) protokoll 93, 82 2012-06-14
Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB (avsnitt 2.3) protokoll 44, 42, 40 2012-06-14
En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor protokoll 105, 103, 101 2012-05-23
Radio- och tv-frågor protokoll 93 2012-05-23
(forts. från 10 §) Integritetsfrågor m.m. (forts. KU9) protokoll 100 2012-05-03
Naturvård och biologisk mångfald protokoll 75 2012-04-25
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor protokoll 11, 159 2012-04-12
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse protokoll 107, 6, 91, 45, 13 2012-03-15
Några begravningsfrågor protokoll 103 2012-03-15
(forts. från prot. 48) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) protokoll 189 2011-12-15
Rikets styrelse protokoll 14, 19, 16, 21, 17, 106, 12, 112, 112, 114, 116, 55, 143, 196, 198, 200, 14 2011-12-07
Avtal om svavelutsläpp i Östersjön (avsnitt 5.1) protokoll 87 2011-06-13
Fråga om jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket (4.6) protokoll 82, 76, 74, 80, 78 2011-06-13
Fråga om näringsministerns blogg hos Tillväxtverket (avsnitt 3.2) protokoll 31 2011-06-13
Inledning protokoll 13, 7, 7, 5, 9, 5, 5, 26, 9, 11 2011-06-13
Vallagsfrågor protokoll 92 2011-06-13
Tryck- och yttrandefrihet snabbprotokoll 218 2011-04-27
Högskolan snabbprotokoll 30 2011-03-31
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 24 2010-11-24
Ekonomisk politik och skatter snabbprotokoll 137 2010-11-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per-Ingvar Johnsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.