Ragnhild Pohanka

Bio

Ragnhild Louise Margareta Pohanka, född Krapf 31 maj 1932 i Engelbrekts församling i Stockholm, död 18 november 2021 i Borlänge, var en svensk politiker (ursprungligen miljöpartist, sedermera vänsterpartist), språkrör för Miljöpartiet 1984–1986 samt riksdagsledamot 1988–1991 och 1994–1998.
Pohanka var dotter till provinsialläkaren Erwin Krapf och ämnesläraren Siri, född Carr. Hon tog studentexamen 1952 och folkskollärarexamen 1956 men kompletterade sedan sina studier på akademisk väg så att hon fick adjunktskompetens. Hon arbetade först i grundskolan och från 1971 som invandrarlärare i Borlänge. Hon valdes till språkrör på förtroenderådets möte hösten 1984 tillsammans med Per Gahrton. och omvaldes som språkrör 1985. 2002 lämnade hon Miljöpartiet de gröna för Vänsterpartiet, då hon ansåg att Miljöpartiet inte längre var det rättviseparti hon varit med och grundat. Därefter var hon aktiv i Vänsterpartiet i Borlänge och Dalarna och i Asylgruppen i Borlänge.Pohanka var också engagerad inom Svenska Missionskyrkan. Hon var aktiv i Svenska kyrkan och blev den 17 mars 2012 invald i POSK:s styrelse för Västerås stift.I sitt första äktenskap 1955–1972 med rektor Ingemar Öckerman fick hon fem barn. Hon var gift andra gången 1972–1987 och tredje gången från 1988 med civilingenjör Antonin Pohanka till dennes död 2007; i andra äktenskapet fick hon en son.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ragnhild Pohanka, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot1998-02-231998-10-05
RiksdagsledamotJan Lindholm 1998-01-23 - 1998-02-221998-01-231998-02-22
SuppleantUtbildningsutskottet1994-12-151998-10-04
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
SuppleantSocialutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotSocialförsäkringsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-01-22
SuppleantKulturutskottet1989-10-041991-09-29
SuppleantBostadsutskottet1988-10-111989-10-04
LedamotSocialförsäkringsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-041991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 4 §) Det nya pensionssystemet (forts. SfU13) snabbprotokoll 160, 158, 141, 139, 130, 132 1998-06-08
Det nya pensionssystemet snabbprotokoll 96, 103, 88, 117, 112, 119, 94, 114, 105 1998-06-08
Demokrati och mänskliga rättigheter i Sve- riges utvecklingssamarbete och mänskliga rättig- snabbprotokoll 149 1998-06-03
Transportpolitik för en hållbar utveck- ling snabbprotokoll 90 1998-06-02
(forts. från 9 §) Vårdnad, boende och um- gänge (forts. LU12) snabbprotokoll 147, 143, 149, 175, 145, 141 1998-05-14
Reformerad förtidspension, m.m. snabbprotokoll 187 1998-05-14
Svar på interpellation 1997/98:282 om vi- sering från Algeriet snabbprotokoll 18 1998-05-11
Svar på interpellation 1997/98:294 om flyktingpolitiken snabbprotokoll 30, 34, 38 1998-05-11
Svar på interpellation 1997/98:310 om Ti- bet snabbprotokoll 5, 2, 8 1998-05-11
Svar på interpellationerna 1997/98:309, 312, 260 och 308 och 304 om de djurförsöksetiska snabbprotokoll 47, 43, 51 1998-05-08
Europa-Medelhavsinterimsavtal mellan EG och PLO snabbprotokoll 139 1998-05-06
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 134, 136, 138 1998-04-29
Författningsfrågor snabbprotokoll 32, 30 1998-04-22
Homosexuella och barn, m.m. snabbprotokoll 132, 130 1998-04-22
Vård av missbrukare m.m. snabbprotokoll 177, 174, 179 1998-04-22
(forts. från 4 §) Schengensamarbetet (forts. JuU15) snabbprotokoll 149, 147 1998-04-16
Barnfrågor snabbprotokoll 268 1998-04-16
Hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 234 1998-04-16
Invandrings- och flyktingfrågor snabbprotokoll 11, 26, 70, 28, 35, 68, 37, 9, 72 1998-03-25
Socialavgifter snabbprotokoll 84, 153 1998-03-25
Svar på interpellation 1997/98:209 om Ko- sova snabbprotokoll 42, 45, 48 1998-03-24
Svar på interpellation 1997/98:211 om Ko- sovo snabbprotokoll 25, 19 1998-03-24
Svar på interpellation 1997/98:214 om underhållsstödet snabbprotokoll 79, 83 1998-03-24
Svar på interpellation 1997/98:216 om åt- gärder mot arbetslösheten snabbprotokoll 51, 55, 59 1998-03-24
Skogsbruk snabbprotokoll 163, 161, 159 1998-03-18
Socialförsäkringens administration snabbprotokoll 84 1998-03-11
Svar på interpellation 1997/98:169 om dödsstraff snabbprotokoll 4, 12 1998-03-10
Svar på interpellation 1997/98:177 om per- sonalen i vården snabbprotokoll 33, 29 1998-03-03
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 95, 93, 171 1998-01-22
Bordläggningsdebatt beträffande proposi- tion 1997/98:42 Schengensamarbetet snabbprotokoll 221 1997-12-18
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Luxemburg den 12 och 13 december snabbprotokoll 113, 115 1997-12-17
Hållbart fiske och jordbruk snabbprotokoll 57 1997-12-16
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 30, 88, 54, 86, 117, 28, 115, 13, 112, 56 1997-12-15
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 200, 196, 198 1997-12-15
Invandrare och flyktingar m.m. och åter- kallelse av uppehållstillstånd snabbprotokoll 157, 160, 148, 155 1997-12-15
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 141 1997-12-12
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) snabbprotokoll 180, 178 1997-12-11
Internationellt bistånd snabbprotokoll 90, 92, 133, 88 1997-12-10
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 117 1997-12-09
Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik snabbprotokoll 62, 60, 27 1997-12-02
Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1996 snabbprotokoll 214 1997-11-27
Ändringar i lagen om offentlig upphand- ling snabbprotokoll 219 1997-11-27
Enhetlig registerlagstiftning på socialför- säkringsområdet snabbprotokoll 84, 90 1997-11-26
Vissa fastighetsrättsliga frågor snabbprotokoll 170 1997-11-26
Svar på interpellation 1997/98:50 om bosni- enkroaterna snabbprotokoll 54, 51 1997-11-18
Svar på interpellation 1997/98:25 om asylsökande snabbprotokoll 3, 7 1997-11-07
Svar på interpellation 1997/98:36 om barn- konventionen snabbprotokoll 16, 13 1997-11-07
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 134, 69, 146, 144, 125, 127, 136 1997-06-10
Samverkan, socialförsäkringens ersätt- ningsnivåer och administration snabbprotokoll 24, 35, 33, 26, 9 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:351 om Tibet snabbprotokoll 72, 70 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:329 om bistånd till återuppbyggnaden i Bosnien- snabbprotokoll 87 1997-05-30
Svar på interpellation 1996/97:345 om ytt- randefrihet för anställda snabbprotokoll 32, 34, 36 1997-05-30
Svar på interpellation 1996/97:372 om kosovoalbaner snabbprotokoll 78, 81, 84 1997-05-30
Dublinkonventionen snabbprotokoll 110 1997-05-28
Ändring i utlänningslagens förvarsbe- stämmelser snabbprotokoll 107, 105, 94 1997-05-28
Det reformerade pensionssystemet snabbprotokoll 39 1997-05-16
Systembrister och missbruk inom socialför- säkringssystemen snabbprotokoll 33 1997-05-16
Svar på interpellation 1996/97:263 om ho- meopati snabbprotokoll 27, 25, 29 1997-04-24
Svenskt medborgarskap snabbprotokoll 2 1997-04-23
Svar på interpellation 1996/97:211 om asylsökande bosnienkroater snabbprotokoll 13, 9, 17 1997-04-22
Svar på interpellation 1996/97:253 om svensk-norsk samverkan om skjutfält snabbprotokoll 31, 28 1997-04-22
Mänskliga rättigheter m.m. snabbprotokoll 209, 207, 201 1997-03-19
Ändring i sjuklönelagen m.m. snabbprotokoll 232 1997-03-19
Frågestund snabbprotokoll 39, 110, 84, 112, 46, 114, 41, 111, 136 1997-03-13
Försvaret och miljön snabbprotokoll 180 1997-03-13
Svar på interpellation 1996/97:187 om Ko- sova och Kosova-albaner snabbprotokoll 35, 30 1997-03-11
Svar på interpellation 1996/97:215 om re- gister med personnummer snabbprotokoll 8, 5, 2 1997-03-11
Svar på interpellation 1996/97:193 om för- troendeläkare och förtroendetandläkare snabbprotokoll 37, 33 1997-03-04
Svar på interpellation 1996/97:97 om sta- tens övergripande försörjningsansvar för sina snabbprotokoll 2, 4, 6 1997-02-13
Svar på interpellation 1996/97:103 om un- derhållsstödet snabbprotokoll 60, 66 1997-02-04
Svar på interpellation 1996/97:70 om flyk- tingpolitiken snabbprotokoll 17, 21 1997-01-29
Svar på interpellation 1996/97:85 om soci- albidrag för invandrare snabbprotokoll 23, 25 1997-01-29
Svar på interpellationerna 1996/97:88 och 109 om EU:s tullunion med Turkiet snabbprotokoll 18, 13, 23 1997-01-28
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) snabbprotokoll 230, 266, 263, 181, 228, 268 1996-12-18
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 280 1996-12-18
Ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension snabbprotokoll 128, 125, 167, 130, 165, 172 1996-12-18
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 218, 222, 220, 224 1996-12-16
(forts. från 4 §) Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (forts. SfU5) snabbprotokoll 143, 112, 95, 93, 110 1996-12-05
Svensk migrationspolitik i globalt perspek- tiv snabbprotokoll 18 1996-12-05
Svar på interpellation 1996/97:66 om tand- material m.m. snabbprotokoll 25, 29 1996-12-03
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 202, 195, 188 1996-11-21
Försäkringsskydd vid sjukdom snabbprotokoll 202 1996-10-23
Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar snabbprotokoll 188 1996-10-23
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 239 1996-07-12
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 168 1996-06-11
Svar på interpellation 1995/96:223 om iranska asylsökande i Turkiet m.m. snabbprotokoll 64, 59, 62 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:238 om avvisning av barn och barnfamiljer snabbprotokoll 81, 76 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:252 om norskt skjutfält utmed Sveriges gräns snabbprotokoll 163 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:222 om flyk- tingfientliga lobbyorganisationer snabbprotokoll 124, 126 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:224 om fäbo- dar snabbprotokoll 107, 105, 109 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:243 om Kina snabbprotokoll 43, 40 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:253 om Nigeria snabbprotokoll 50, 47 1996-05-31
Basbeloppet m.m. snabbprotokoll 179 1996-05-22
Svar på interpellation 1995/96:177 om asylsökande med barn snabbprotokoll 6, 4, 2 1996-05-06
Svar på interpellation 1995/96:143 om åtgärder mot fattigdom snabbprotokoll 58, 55, 61 1996-04-23
Tandvårdsfrågor (skr. 1995/96:147) snabbprotokoll 78 1996-04-17
Tilläggsbudget - Studiestöd och invand- ring snabbprotokoll 94 1996-04-17
Svar på interpellation 1995/96:132 om Australiens urbefolkning snabbprotokoll 62, 64 1996-04-16
Svar på interpellation 1995/96:88 om gruppboende snabbprotokoll 20, 17 1996-03-07
Svar på interpellation 1995/96:92 om äldre m.fl. och kostnadsökningarna i vård och omsorg snabbprotokoll 24, 28 1996-03-07
Svar på interpellation 1995/96:94 om kon- troll av tandvårdsmaterial snabbprotokoll 35 1996-03-07
Arbetsskadefrågor m.m. snabbprotokoll 153 1996-03-06
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 97, 99 1996-03-06
Aktuell debatt: Välfärden snabbprotokoll 17, 3, 10, 1 1996-02-21
Svar på interpellation 1995/96:47 om irans- ka flyktingars situation i Turkiet snabbprotokoll 13, 10 1996-02-15
Svar på interpellation 1995/96:52 om Turki- et snabbprotokoll 18, 22, 26 1996-02-15
Svar på interpellation 1995/96:71 om åter- kallelse av uppehållstillstånd snabbprotokoll 41, 35 1996-02-13
Muntlig frågestund snabbprotokoll 58 1996-02-01
Svar på interpellation 1995/96:39 om uppe- hållstillstånd på humanitär grund snabbprotokoll 164, 166 1996-02-01
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. snabbprotokoll 16, 29, 14, 18, 12, 31, 38, 10, 8 1995-12-13
Barn och ungdom snabbprotokoll 164, 162, 166, 175, 173 1995-12-06
Inlandsbanan snabbprotokoll 96, 103, 94, 92 1995-11-23
Utlänningsnämndens roll i invandrings- och flyktingpolitiken snabbprotokoll 85, 89, 87 1995-11-23
Svar på fråga 1995/96:107, 109 och 111 om barntillägg för vuxenstuderande snabbprotokoll 67, 63, 71, 59 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:112 om Nigeria snabbprotokoll 29, 31 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:93 om Tibet snabbprotokoll 19, 21 1995-11-21
Skogspolitik snabbprotokoll 109 1995-11-15
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) snabbprotokoll 19, 5, 12 1995-10-13
Svar på interpellation 1994/95:119 om omvänt baggböleri snabbprotokoll 45, 41, 43 1995-06-09
(forts. från prot. 114) Mänskliga rättigheter, m.m. (forts. UU24) snabbprotokoll 127 1995-06-07
Ändringar i utlänningslagen snabbprotokoll 85, 73, 83 1995-06-07
Svar på fråga 1994/95:509 om tidsbegränsade uppehållstillstånd snabbprotokoll 208 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:524 om anslag för rening av Dalälven snabbprotokoll 126, 128 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:525 om utländskt ägande av svensk kärnkraftsindustri snabbprotokoll 188, 192, 190 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:532 om ändringar i socialförsäkringen snabbprotokoll 6, 4, 2, 8 1995-05-30
Svar på interpellation 1994/95:120 om miljö- anpassad offentlig upphandling snabbprotokoll 11, 9 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:138 om tim- mertransporter i Kopparbergs län snabbprotokoll 128, 126, 130 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:144 om uran- brytning i Krasnokamensk snabbprotokoll 26, 30, 28 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:149 om Schengenavtalet snabbprotokoll 91, 83, 87 1995-05-29
Svar på interpellationerna 1994/95:97 och 121 om skogsskador som orsakats av rotsnurr snabbprotokoll 61, 58, 64 1995-05-29
Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, m.m. snabbprotokoll 152, 165, 163 1995-05-18
Socialförsäkring - inriktning och anslag snabbprotokoll 101, 72, 99 1995-05-17
Trädgårdsnäring m.m. snabbprotokoll 124 1995-05-10
Invandrar- och flyktingpolitiken snabbprotokoll 15, 9, 17 1995-05-03
Svar på interpellationerna 1994/95:89 och 104 om Turkiet och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 19, 12, 5 1995-04-28
Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m. snabbprotokoll 111, 93, 133, 113, 131 1995-04-26
Köp av kollektivtrafik snabbprotokoll 84, 89, 91 1995-04-21
Vägverket (forts. TU18) (forts. från prot. 91) snabbprotokoll 65 1995-04-21
(forts. från 10 §) Studiestöd, särskilda utbild- ningssatsningar inom högskolan m.m. snabbprotokoll 68, 90, 49, 47, 66, 45, 88 1995-04-20
Funktionshindrades resemöjligheter snabbprotokoll 144 1995-04-19
Situationen i f.d. Jugoslavien samt Albani- en snabbprotokoll 38 1995-04-19
Svar på fråga 1994/95:445 om Garpenberg snabbprotokoll 91, 97, 95, 93 1995-04-18
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 81, 85, 83 1995-04-05
Sametinget, m.m. snabbprotokoll 133, 137, 135 1995-04-05
Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frå- gor snabbprotokoll 111 1995-04-05
Svar på fråga 1994/95:412 om avvisning av bosnien-kroater snabbprotokoll 87, 91, 89 1995-04-04
Svar på fråga 1994/95:414 om ersättning till vittnen snabbprotokoll 2 1995-04-04
Svar på fråga 1994/95:415 om stöd till fä- bodbruket snabbprotokoll 59, 61 1995-04-04
Svar på interpellationerna 1994/95:81 och 85 om FN:s världstoppmöte om social utveckling snabbprotokoll 14, 17, 20 1995-04-03
Aktuell debatt: Avvisning av bosnier med kroatiska pass snabbprotokoll 14, 7 1995-03-29
Svar på fråga 1994/95:391 om tullunion med Turkiet snabbprotokoll 13, 15, 17, 11 1995-03-28
Svar på fråga 1994/95:392 om verkställighet av utvisning före lagakraftbeslut snabbprotokoll 140, 138 1995-03-28
Svar på fråga 1994/95:402 om uranbrytningen i Krasnokamensk snabbprotokoll 98 1995-03-28
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 33, 46, 82, 48 1995-02-22
Svar på fråga 1994/95:299 om handelsunion mellan Turkiet och EU snabbprotokoll 12, 8, 10 1995-02-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 5, 12, 19 1995-02-09
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 63, 21, 65, 23, 19 1995-01-19
Svar på interpellationerna 1994/95:35 och 44 om uppehållstillstånd på grund av familjean- snabbprotokoll 98, 102, 107 1995-01-19
(forts. från 10§) Vårdnadsbidraget. Garan- tidagarna. Enskild barnomsorg. (forts. SoU8) snabbprotokoll 55, 57 1994-12-15
Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. snabbprotokoll 126, 128 1994-12-15
(forts.) Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (forts. UU5, KU17, KU22 och FiU5) snabbprotokoll 169 1994-12-14
Förändringar i finansieringen av det all- männa pensionssystemet snabbprotokoll 30 1994-12-12
Vissa studiestödsfrågor snabbprotokoll 43, 45, 41 1994-12-12
Information från regeringen om förslag till fördelning av medel till EU:s strukturfonder snabbprotokoll 63, 65 1994-12-08
Vissa frågor om naturresurslagen Föredrogs snabbprotokoll 134, 132 1994-11-30
Svar på fråga 1994/95:171 om reningen av Dalälven snabbprotokoll 76, 72, 74 1994-11-29
Svar på fråga 1994/95:173 om avvisning av barn snabbprotokoll 8, 4, 6, 2 1994-11-29
Svar på fråga 1994/95:175 om de irakiska feilikurderna snabbprotokoll 15, 11, 13, 17 1994-11-29
Vissa utlännings- och medborgarskapsfrågor snabbprotokoll 65 1994-11-16
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 12) snabbprotokoll 5, 12 1994-10-21
Remissdebatt snabbprotokoll 69 1994-10-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ragnhild Pohanka

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.